$categorynews[0]->title
இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு அனுமதி வழங்கியதும், இந்தியாவில் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி பரிசோதனை மீண்டும் தொடங்கும் என சீரம் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
$categorynews[$i]->title

கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி பரிசோதனையை மீண்டும் தொடங்க தயார் - சீரம் நிறுவனம்

Sep 13, 2020
இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு அனுமதி வழங்கியதும், இந்தியாவில் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி பரிசோதனை மீண்டும் தொடங்கும் என சீரம் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.