$categorynews[0]->title
வங்கிகளுக்கு ஆர்.பி.ஐ வழங்கும் ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை 0.25 சதவீதமாக குறைத்துள்ளதன் மூலம் வீடு மற்றும் வாகன கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
$categorynews[$i]->title

ரெப்போ வட்டி விகிதம் 0.25 சதவீதம் குறைப்பு - ஆர்.பி.ஐ

Feb 07, 2019
வங்கிகளுக்கு ஆர்.பி.ஐ வழங்கும் ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை 0.25 சதவீதமாக குறைத்துள்ளதன் மூலம் வீடு மற்றும் வாகன கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் குறைய வாய்ப்புள்ளது.