$categorynews[0]->title
கேரளாவில் ஏற்பட்டுள்ள பறவைக்காய்ச்சல் எதிரொலியால், புளியரை சோதனை சாவடி வழியாக  தமிழகம் வரும் அனைத்து வாகனங்களிலும் கிருமினி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
$categorynews[$i]->title

கேரளாவில் பறவைக்காய்ச்சல் எதிரொலி - தமிழகம் வரும் வாகனங்களில் கிருமி நாசினி தெளிப்பு!

Mar 11, 2020
கேரளாவில் ஏற்பட்டுள்ள பறவைக்காய்ச்சல் எதிரொலியால், புளியரை சோதனை சாவடி வழியாக  தமிழகம் வரும் அனைத்து வாகனங்களிலும் கிருமினி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு வருகிறது.